• In Detail krystalizace

  Základní systém krystalizace

  Z čeho čerpá základní systém krystalizace

  Eli Ginzberg patřil mezi hlavní průkopníky vývojově-psychologické teorie volby povolání, který aktivně spolupracoval se sociologem S. W. Ginzburgem, ekonomem S. Axelrodem a psychiatrem, J. L. Hermem.  Ginzbergova teorie otevřela cestu k novému nahlížení na problematiku volby povolání a inspirovala řadu dalších kariérových teorií. V roce 1951 vystoupil E. Ginzberg nejdříve se svými spolupracovníky a o rok později také sám s kritikou vážných nedostatků v teorii i praxi soudobého profesního poradenství v USA. Odmítl jak psychoanalytický přístup, tak jednostranně deterministický přístup některých sociologů a ekonomů a formuloval vlastní teorii. Hlavní díla: Human resources: The wealth of a nation.

  Piaget Jean, psycholog; představitel psychol. strukturalismu, tvůrce tzv. operacionalistické koncepce myšlení. Orientoval se na hraniční problémy psychol., logiky a teorie poznání, zkoumal formování myšlení a pojímání světa u dětí. Zastával tezi, podle níž se dětská psychika nerozvíjí pasívním osvojováním zkušeností, ale aktivním procesem. Rozlišil čtyři stadia vývoje inteligence. Piaget byl spoluvydavatelem mnohosvazkového díla o experimentální psychologii.

  Alan Wilson Watts, básník, filosof a spisovatel. Narodil se v Anglii, od roku 1939 žil v USA. V letech 1945 – 1950 byl knězem episkopální církve 1951 – 1957 přednášel na Americké akademii asijských studií v San Franciscu, kde byl čtyři roky děkanem. Mezinárodně proslul především jako vykladač a propagátor zenu a taoismu. Byl autorem 28 knih a pravidelně pořádal semináře a přednášky. Hlavní díla: Cesta osvobození (The Way of Liberation in Zen Buddhism), Cesta zenu (The Way of Zen).

  Stanislav Grof, je americký psychiatr českého původu, jeden ze zakladatelů transpersonální psychologie. Pracoval ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze Bohnicích pod doc. Roubíčkem, jenž někdy v průběhu 50. let dostal v rámci výzkumu zásilku LSD, které následně Grof vyzkoušel na sobě. Grof byl jedním z desítek lékařů, kteří s diethylamidem kyseliny lysergové v socialistickém Československu legálně experimentovali. Pocity a stavy vědomí spjaté s použitím této drogy na něj udělaly zásadní dojem. Grof poté začal studovat použití psychotropních látek v jiných kulturách a náboženstvích včetně mysticismu a různých koncepcí spirituality jako protipól ke koncepci západní medicíny, která se podle jeho slov tyto zážitky snaží patologizovat. Hlavní díla: Krize duchovního vývoje : když se osobní transformace promění v krizi. Nesnadné hledání vlastního já : růst osobnosti pomocí transformační krize. Psychologie budoucnosti : poznatky a poučení z moderního výzkumu vědomí.

  Lev Semjonovič Vygotskij, byl pozoruhodným mladým ruským vědcem, který v první polovině dvacátého století hlásal obrat psychologie a jejích metod takřka o 180 stupňů. Za svůj krátký život sepsal mnoho prací a vnesl nové postupy a teorie především do dětské a pedagogické psychologie. Ačkoli se sám nedočkal vydání žádného svého většího díla, jeho odkaz je dodnes aktuální a jeho knihy jsou i téměř 80 let po jeho smrti překládány a vydávány. Byl nejuznávanějším sovětským psychologem v západním světě, zakladatelem tzv. kulturně-historické psychologie (někdy též zvané Vygotského škola). Byl 83. nejcitovanějším psychologem ve 20. století.

  Boris Tichanovský, potomek slavného ruského léčitele, také je vynikající chiropraktik, akupunkturista, diagnostik, Mistr Reiky, Tajči, cvičitel tajné muslimské jógy a ovládá další řadu východních léčebných praktik. V omské pustině na Sibiři žil v proslulém Bachradu jeho praděd, za nímž se přijížděli léčit lidé z celého Ruska. Boris byl výjimečné dítě. Měl dar věštit a rodiče zapisovali jeho proroctví do věštební knihy. Řada věšteb, týkajících se života Borise a jeho blízkých, se splnila. Zajímal se o neobyčejné schopnosti člověka, učil se józe, při studiích pracoval jako masér v sanatoriu. Hlavní díla: Tajemství života – pomoz si sám k harmonii.

  Konstantin Korotkov, je profesor fyziky na Státní technické univerzitě v Sankt-Petěrburgu. Zkoumá technologie, kterými by bylo možno zachytit fyzickou, mentální a duševní energii vyzařující z lidí, rostlin, kapalin i neživých předmětů (tzv. Gas Discharge Visualization) a dále tak tato data zpracovat. Hlavní díla: Spiral Traverse: Cesta do neznáma.

  Břetislav Kafka byl český hypnolog, léčitel a badatel v oblasti parapsychologie. Postupy, kterými se jako úspěšný léčitel zabýval, byly založeny především na hypnotických, sugestivních a autosugestivních metodách. Důležitými komponenty však byly také recepty zdravé výživy, bylinky a často využíval též tělesný magnetismus. Ve své knize tvrdí, že je uznáván jako jeden ze spoluzakladatelů parapsychologie (dříve zvané psychotronika) a že svými experimenty dokázal, že duševní vlastnosti a schopnosti člověka jsou mnohem vyšší, než si do té doby kdokoli dokázal představit.  Hlavní díla: Nové základy experimentální psychologie, Kultura rozumu a vůle – člověk zítřka.

  Eduard Tomáš, je autorem řady knih s duchovní tematikou, ve kterých přibližuje duchovní tematiku veřejnosti formou beletrie, filosoficko-mystických textů i formou rad, návodů a doporučení pro duchovní praxi. Pro příběhy do svých knih často čerpal inspiraci ze skutečných událostí svého života a vlastní duchovní praxe. Hlavní díla: Milarepa, Umění klidu mysli.

  Květoslav Minařík napsal rozsáhlé literární dílo, v němž popisoval cesty duchovního vývoje. Podle svých slov se v něm snažil brát do úvahy psychologii a způsob myšlení Evropana 20. století. Na základě svých zkušeností se pokoušel popsat způsob života, který podle jeho slov vede k duchovnímu zdokonalení člověka a harmonicky rozvíjí všechny složky jeho bytosti (fyzickou, duševní i mentální). Květoslav Minařík se ve svých knihách snažil přiblížit problematiku duchovního vývoje, nauk a jejich praktického uplatňování z různých hledisek a různých duchovních tradic tak, aby tyto záležitosti byly přístupné co nejširšímu okruhu lidí. Z toho také vycházela šíře rozsahu jeho díla. Hlavní díla: Přímá Stezka, Vnitřní smysl Nového Zákona, Jóga v životě současného člověka, Cesta k dokonalosti.

  Ruediger Dahlke se kromě práce psychoterapeuta věnuje také psaní knih a pořádání seminářů. V roce 2012 založil se svou partnerkou poblíž rakouského Grazu léčebně-vzdělávací centrum TamanGa, kde nyní žije. Je autorem více než 40 knih, které byly přeloženy do 27 jazyků; mezi zásadní patří Nemoc jako řeč duše, Nemoc jako symbol či Princip stínu. Ve svých knihách si všímá souvislostí mezi tělem a duší, psychikou a nemocí. O princip stínu, je opřena i část principu krystalizace. Podle učení Carla Gustava Junga je stínem naše podvědomí. Je to ta osobnost, jíž bychom nejraději nebyli, ale kterou se nakonec stát musíme, chceme-li být celiství. Svůj stín, tedy svou „temnou stránku“, prociťujeme velmi ambivalentně: je nám protivná, ale zároveň nás fascinuje.

  Jiné pojetí krystalizace firem

  Pokud nejste na psychologii, sociologii nebo duchovní nauku, mám pro vás jiné vysvětlení.

  Proč krystal?

  Po staletí krystaly člověka fascinovaly. Tyto krásné kameny byly ceněny pro svou unikátnost a zdobily královské osobnosti, ale i bohaté a mocné občany. Krystaly jsou také uctívány pro své duchovní a uzdravující síly. Vytvářely se miliony lety, kdy k zemskému povrchu stoupaly z roztaveného jádra plyny a minerály. Jak chladly, jejich atomy se uskupovaly do určitých vzorců a trojrozměrných soustav, které dnes známe jako krystaly. Krystalizace firem je ve svém nejjednodušším základě o uzdravující síle, o položení hodnot, identifikaci změn a příležitostí, ale také o vizi, strategii a definici cíle.


  Další služby kmosek.com

  • Personální audit – Personální audit představuje účinnou a efektivní formu sběru cenných informací, které následně a efektivně využijete při vašich rozvoji lidských zdrojů a při optimalizaci a standardizaci procesů ve vaší organizaci. Vice o službě
  • Personální marketing – Nabízíme externí HR/ personální marketing, ale také interní HR/ personální marketing pro vnitřní fungování vaší společnosti a pro vaše marketingové působení vaší společnosti obecně. Více o službě
  • Nábor a výběr zaměstnanců – Služba nábor a výběr zaměstnanců slouží k tomu, aby externí náborář dohlédl na dokonalý průběh výběrového řízení a zajistil kvalifikované personální poradenství. Více o službě
  • Personální poradenství – Služba personální poradenství pokrývá celou komplexní oblast personalistiky a HR, jako celku. Pokud potřebujete poradit nebo konzultovat vaše HR, nahlédněte níže do detailu služby personálního poradenství. Více o službě
  • Personální agentura – Naše služba personální agentura, působí v regionech Pardubice, Hradec Králové, Praha a Brno. V oboru působíme více než 10 let a již máme nejrůznější a významné reference v našem oboru, z celé České republiky. Více o službě
  • Personální projekty – Firemní kultura, posouzení kompetencí, diagnostika, AC centrum, talent management, analýza vzdělávacích potřeb, analýza atmosféry společnosti a spokojenosti zaměstnanců, pomoc při výběru nových zaměstnanců, outplacement, analýza benefitů společnosti, personální audit, mystery shopping atd. Více o službě
  • Externí personalista – Externí personalista může vaši společnost zastupovat v plném rozsahu pracovní náplně personalisty anebo funguje pouze v předem definovaných oblastech. Více o službě
  • HR Interim manager – HR interim manager vám pomůže dočasně pokrýt roli HR manažera nebo HR ředitele, případně jinou pozici v personalistice, za účelem řešení urgentní situace ve vaší společnosti. HR interim manažera, si můžete také najmout na řešení změn, případně strategických nebo nepopulárních úkolů a kroků. Více o službě
  • Interim management – Interim manager – V rámci našich služeb vám nabízíme službu interim managera nebo celkový vrcholový interim management firmy. Cílem této služby je vám dočasně obsadit roli manažera nebo ředitele, případně pozice v managementu firmy, za účelem řešení urgentní situace ve vaší společnosti. Interim manažera, si můžete také najmout na řešení změn, případně strategických nebo nepopulárních úkolů a kroků. Více o službě

  • HR business partner – HR business partner je služba, kterou nabízíme všem firmám, požadující komplexní řešení personálních otázek. Jedná se o plnohodnotný HR outsourcing. Více o službě
  • Krizový manažer – Pro firmu znamená zavedení komplexní služby krizového managementu v celém rozsahu realizace zásadních opatření, která ve svém cíli vedou ke zvýšení produktivity a dosažení zisku. Více o službě
  • Krizový management – Naše služba krizového managementu zahrnuje souhrn řídících činností, analýz a vyhodnocování rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s aktivním řešením vzniklé krizové situace vaší firmy. Více o službě
  • Revitalizace a restrukturalizace firem – Cílem naší služby je zachování firmy, dosáhnutí jejího oživení, případně obnovy původní či plánované výkonnosti. Naše služba stabilizace, revitalizace, restrukturalizace firem je komplexem fungujících opatření. Více o službě
  • Nástupnictví v rodinné firmě – Je nutné plánovat a definovat způsob, jakým bude předáno vlastnictví firmy, a to v dostatečném časovém předstihu, a také naplánovat postup, jakým bude provedena výměna generací ve vedení firmy. Více o službě
  • Rodinná firma – Zabýváme se poradenstvím pro rodinné firmy a rodinné podnikání. Řešíme personální problémy, individuální problémy rodinné firmy, otevřenost a izolaci, téma značky a prezentace rodinné firmy, organizační a firemní kultury. Více o službě
 • In Detail krystalizace

  Představa krystalizace

  Hodně jsem přemýšlel, jak vám mohu připodobnit samotný proces krystalizace, jak jej vhodně pro vás vizualizovat, ať už se jedná o proces ve vaší firmě nebo vás osobně. Velice hezky mně k tomu pomohla prezentace Envisioning Chemistry a jejich práce, která je obdivuhodná. Když totiž objevíte svůj vnitřní krystal, své poslání. Když najdete cestu ze svého problému. Když objevíte to, co vás pohání, začnete růst, jako tyto překrásné krystaly.

  Poznat svou skutečnou podstatu.


  Další služby kmosek.com

  • Personální audit – Personální audit představuje účinnou a efektivní formu sběru cenných informací, které následně a efektivně využijete při vašich rozvoji lidských zdrojů a při optimalizaci a standardizaci procesů ve vaší organizaci. Vice o službě
  • Personální marketing – Nabízíme externí HR/ personální marketing, ale také interní HR/ personální marketing pro vnitřní fungování vaší společnosti a pro vaše marketingové působení vaší společnosti obecně. Více o službě
  • Nábor a výběr zaměstnanců – Služba nábor a výběr zaměstnanců slouží k tomu, aby externí náborář dohlédl na dokonalý průběh výběrového řízení a zajistil kvalifikované personální poradenství. Více o službě
  • Personální poradenství – Služba personální poradenství pokrývá celou komplexní oblast personalistiky a HR, jako celku. Pokud potřebujete poradit nebo konzultovat vaše HR, nahlédněte níže do detailu služby personálního poradenství. Více o službě
  • Personální agentura – Naše služba personální agentura, působí v regionech Pardubice, Hradec Králové, Praha a Brno. V oboru působíme více než 10 let a již máme nejrůznější a významné reference v našem oboru, z celé České republiky. Více o službě
  • Personální projekty – Firemní kultura, posouzení kompetencí, diagnostika, AC centrum, talent management, analýza vzdělávacích potřeb, analýza atmosféry společnosti a spokojenosti zaměstnanců, pomoc při výběru nových zaměstnanců, outplacement, analýza benefitů společnosti, personální audit, mystery shopping atd. Více o službě
  • Externí personalista – Externí personalista může vaši společnost zastupovat v plném rozsahu pracovní náplně personalisty anebo funguje pouze v předem definovaných oblastech. Více o službě
  • HR Interim manager – HR interim manager vám pomůže dočasně pokrýt roli HR manažera nebo HR ředitele, případně jinou pozici v personalistice, za účelem řešení urgentní situace ve vaší společnosti. HR interim manažera, si můžete také najmout na řešení změn, případně strategických nebo nepopulárních úkolů a kroků. Více o službě
  • Interim management – Interim manager – V rámci našich služeb vám nabízíme službu interim managera nebo celkový vrcholový interim management firmy. Cílem této služby je vám dočasně obsadit roli manažera nebo ředitele, případně pozice v managementu firmy, za účelem řešení urgentní situace ve vaší společnosti. Interim manažera, si můžete také najmout na řešení změn, případně strategických nebo nepopulárních úkolů a kroků. Více o službě
  • HR business partner – HR business partner je služba, kterou nabízíme všem firmám, požadující komplexní řešení personálních otázek. Jedná se o plnohodnotný HR outsourcing. Více o službě
  • Krizový manažer – Pro firmu znamená zavedení komplexní služby krizového managementu v celém rozsahu realizace zásadních opatření, která ve svém cíli vedou ke zvýšení produktivity a dosažení zisku. Více o službě
  • Krizový management – Naše služba krizového managementu zahrnuje souhrn řídících činností, analýz a vyhodnocování rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s aktivním řešením vzniklé krizové situace vaší firmy. Více o službě
  • Revitalizace a restrukturalizace firem – Cílem naší služby je zachování firmy, dosáhnutí jejího oživení, případně obnovy původní či plánované výkonnosti. Naše služba stabilizace, revitalizace, restrukturalizace firem je komplexem fungujících opatření. Více o službě
  • Nástupnictví v rodinné firmě – Je nutné plánovat a definovat způsob, jakým bude předáno vlastnictví firmy, a to v dostatečném časovém předstihu, a také naplánovat postup, jakým bude provedena výměna generací ve vedení firmy. Více o službě
  • Rodinná firma – Zabýváme se poradenstvím pro rodinné firmy a rodinné podnikání. Řešíme personální problémy, individuální problémy rodinné firmy, otevřenost a izolaci, téma značky a prezentace rodinné firmy, organizační a firemní kultury. Více o službě
 • In Detail krystalizace

  Metoda krystalizace

  Metoda krystalizace firem nebo osobnosti je opřena o metody koučinku, řízené diskuze, kladení otevřených otázek a speciálních metod krystalizace, které jsou součásti mého know-how. Krystalizační workshop je veden buď přímo ve firmě v úzké skupině zaměstnanců nebo pak v networkingové skupině, kde se schází skupina tvořena jednotlivci, na stejné úrovni řízení. Cílem metody je získat základní krystal, což je určité jádro problému, překážky nebo konfliktu, také se může jednat o objevení krystalu inovace, nápadu nebo námětu, případně o hledání motivace, inspirace nebo dalších témat. Téma pro krystalizaci definuje řídící pracovník, manažer, majitel nebo vedoucí skupiny po vzájemné diskuzi. U otevřených workshopů je to pořádající člen, na základě diskuze s účastníky a definici klíčového tématu pro krystalizaci.

  Co řeší krystalizace

  • Firemní konflikty.
  • Vize, strategie a cíle podnikání.
  • Téma inovace, firemní kreativity, hledání nových cest.
  • Angažovanost a motivaci zaměstnanců.
  • Krize a překážky v podnikání.
  • Hledání inspirace, nové motivace a impulzů v podnikání.
  • A mnoho dalších témat…

  Další služby kmosek.com

  • Personální audit – Personální audit představuje účinnou a efektivní formu sběru cenných informací, které následně a efektivně využijete při vašich rozvoji lidských zdrojů a při optimalizaci a standardizaci procesů ve vaší organizaci. Vice o službě
  • Personální marketing – Nabízíme externí HR/ personální marketing, ale také interní HR/ personální marketing pro vnitřní fungování vaší společnosti a pro vaše marketingové působení vaší společnosti obecně. Více o službě
  • Nábor a výběr zaměstnanců – Služba nábor a výběr zaměstnanců slouží k tomu, aby externí náborář dohlédl na dokonalý průběh výběrového řízení a zajistil kvalifikované personální poradenství. Více o službě
  • Personální poradenství – Služba personální poradenství pokrývá celou komplexní oblast personalistiky a HR, jako celku. Pokud potřebujete poradit nebo konzultovat vaše HR, nahlédněte níže do detailu služby personálního poradenství. Více o službě
  • Personální agentura – Naše služba personální agentura, působí v regionech Pardubice, Hradec Králové, Praha a Brno. V oboru působíme více než 10 let a již máme nejrůznější a významné reference v našem oboru, z celé České republiky. Více o službě
  • Personální projekty – Firemní kultura, posouzení kompetencí, diagnostika, AC centrum, talent management, analýza vzdělávacích potřeb, analýza atmosféry společnosti a spokojenosti zaměstnanců, pomoc při výběru nových zaměstnanců, outplacement, analýza benefitů společnosti, personální audit, mystery shopping atd. Více o službě
  • Externí personalista – Externí personalista může vaši společnost zastupovat v plném rozsahu pracovní náplně personalisty anebo funguje pouze v předem definovaných oblastech. Více o službě
  • HR Interim manager – HR interim manager vám pomůže dočasně pokrýt roli HR manažera nebo HR ředitele, případně jinou pozici v personalistice, za účelem řešení urgentní situace ve vaší společnosti. HR interim manažera, si můžete také najmout na řešení změn, případně strategických nebo nepopulárních úkolů a kroků. Více o službě
  • Interim management – Interim manager – V rámci našich služeb vám nabízíme službu interim managera nebo celkový vrcholový interim management firmy. Cílem této služby je vám dočasně obsadit roli manažera nebo ředitele, případně pozice v managementu firmy, za účelem řešení urgentní situace ve vaší společnosti. Interim manažera, si můžete také najmout na řešení změn, případně strategických nebo nepopulárních úkolů a kroků. Více o službě
  • HR business partner – HR business partner je služba, kterou nabízíme všem firmám, požadující komplexní řešení personálních otázek. Jedná se o plnohodnotný HR outsourcing. Více o službě
  • Krizový manažer – Pro firmu znamená zavedení komplexní služby krizového managementu v celém rozsahu realizace zásadních opatření, která ve svém cíli vedou ke zvýšení produktivity a dosažení zisku. Více o službě
  • Krizový management – Naše služba krizového managementu zahrnuje souhrn řídících činností, analýz a vyhodnocování rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s aktivním řešením vzniklé krizové situace vaší firmy. Více o službě
  • Revitalizace a restrukturalizace firem – Cílem naší služby je zachování firmy, dosáhnutí jejího oživení, případně obnovy původní či plánované výkonnosti. Naše služba stabilizace, revitalizace, restrukturalizace firem je komplexem fungujících opatření. Více o službě
  • Nástupnictví v rodinné firmě – Je nutné plánovat a definovat způsob, jakým bude předáno vlastnictví firmy, a to v dostatečném časovém předstihu, a také naplánovat postup, jakým bude provedena výměna generací ve vedení firmy. Více o službě
  • Rodinná firma – Zabýváme se poradenstvím pro rodinné firmy a rodinné podnikání. Řešíme personální problémy, individuální problémy rodinné firmy, otevřenost a izolaci, téma značky a prezentace rodinné firmy, organizační a firemní kultury. Více o službě