Základní systém krystalizace

Z čeho čerpá základní systém krystalizace

Eli Ginzberg patřil mezi hlavní průkopníky vývojově-psychologické teorie volby povolání, který aktivně spolupracoval se sociologem S. W. Ginzburgem, ekonomem S. Axelrodem a psychiatrem, J. L. Hermem.  Ginzbergova teorie otevřela cestu k novému nahlížení na problematiku volby povolání a inspirovala řadu dalších kariérových teorií. V roce 1951 vystoupil E. Ginzberg nejdříve se svými spolupracovníky a o rok později také sám s kritikou vážných nedostatků v teorii i praxi soudobého profesního poradenství v USA. Odmítl jak psychoanalytický přístup, tak jednostranně deterministický přístup některých sociologů a ekonomů a formuloval vlastní teorii. Hlavní díla: Human resources: The wealth of a nation.

Piaget Jean, psycholog; představitel psychol. strukturalismu, tvůrce tzv. operacionalistické koncepce myšlení. Orientoval se na hraniční problémy psychol., logiky a teorie poznání, zkoumal formování myšlení a pojímání světa u dětí. Zastával tezi, podle níž se dětská psychika nerozvíjí pasívním osvojováním zkušeností, ale aktivním procesem. Rozlišil čtyři stadia vývoje inteligence. Piaget byl spoluvydavatelem mnohosvazkového díla o experimentální psychologii.